บันทึกข้อความขออนุญาตส่งผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ (มส.)