บุคลากร


                                        


                   
                                        
         นายวัชรินทร์   ศิริพานิช
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

                               
                                          
ว่าที่ ร.ต.ชาติชาย  ตลุนจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

                                        
   
นายเกียรติชัย  สาริยะสุนทร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


                                  
                                       
                                                          
นางวิลาวัลย์  วรประสพ
งานสารบรรณกลาง
นางชุลีพร  รุหการ
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
                                                       
นางสาวนฤมล  ปัญญาสิทธิ์
งานสารบรรณกลาง
นางสาวละมุล   นากร
งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์