บุคลากรในหน่วยงาน

 

นายนพพร  น้อยวัฒนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

      นายขวัญชัย  สงวนพงษ์ 

                 ครูขำนาญการพิเศษ            

      เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

นางสาวปาริฉัตร์  สุขเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

 

  • นางสาวจุรีมาศ   ปิ่นแก้ว
  • พนักงานราชการทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

นางสุกาญจ์ดา  สายคำวงษ์

พนักงานราชการ (ครู)

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล