บุคลากรในหน่วยงาน

                                                                                                                 
นายนพพร  น้อยวัฒนกุล  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
         ครูประจำแผนกวิชาเครื่องมือวัดฯ และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์                    
               

                  
  
                                                   
นายขวัญชัย  สงวนพงษ์ ตำแหน่ง ครูคศ.1
เจ้าหน้างานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

                              
             นางสาวสิรินทรา สุขขา ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
                     เจ้าหน้างานวัดผลและประเมินผล 
                ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
  


                        
                                                                                                     
  
                            นายอดิศักดิ์ บัวคำ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
                                 เจ้าหน้างานวัดผลและประเมินผล 
                            ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
      

                        
                                                                                                     
  
                                     นางสาวจุรีมาศ  ปิ่นแก้ว
                               เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล