ภาระงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

                   ๑.   จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  เช่น  ร้านอาหาร  น้ำดื่ม  การทำบัตรประกันสุขภาพ  การทำประกันอุบัติเหตุ  การทำใบอนุญาตขับขี่  การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด  ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   ๒.  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์  เพื่อการปฐมพยาบาลและการให้บริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   ๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล  การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา  ผู้เข้ารับการอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา

                   ๔.  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

                   ๕.  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

                   ๖.  จัดโรงอาหาร วางแผนจัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

                   ๗.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   ๘.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   ๙.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                ๑๐.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย