หน้าที่(ภาระงาน)


งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

                   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

                   ๑.   ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ

                   ๒.  จัดทำคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   ๓.  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                   ๔.  บริการให้คำปรึกษา  แนะแนวอาชีพ  และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรม

                   ๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  สถานประกอบการ  เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   ๖.   สร้างระบบเครือข่าย  การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายในและนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

                   ๗.  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ  ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ

                   ๘.  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

                   ๙.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                 ๑๐.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                 ๑๑.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย