ทำเนียบบุคลากรงานวางแผนฯ

                      
                           
  
             นายวัชรินทร์    ศิริพานิช
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                             
             
              นายพรชัย    ค่ายใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
              นายสมบัติ    อินยิน
     หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

           นางสาวอาทิตยา    พืชพูล
   เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ