คณะกรรมบริหารองค์การฯ

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!
นายวัชรินทร์     ศิริพานิช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

                      นายวิชัย  หาญพลาชัย

    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา


Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

นายสถาพร  อุ่นเรือนงาม

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน - นักศึกษาImage Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

                       นายสถาพร กลอนกิ่ง

ครูที่ปรึกษาองค์การImage Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

นางสาวธนาภรณ์    ทวีสุข

ครูที่ปรึกษาองค์การ


Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

นายสมหมาย  สมแก้ว

ครูที่ปรึกษาชมรม

วิชาเครื่องกล

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

นายทัศนัย  สมบุญโต

ครูที่ปรึกษา

ชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!! 

นางสาวสิรินทร  มูลสวิสดิ์

ครูที่ปรึกษาชมรม

วิชาชีพเขียนแบบเครื่องกล

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!! 

นายสมเกียรติ  สมพอง

ครูที่ปรึกษาชมรม

วิชาชีพเทคนิคการผลิต

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!! 

นายตรีพงษ์  เลขมาศ

ครูที่ปรึกษาชมรม

วิชาชีพไฟฟ้ากำลัง

 

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

       

นางสาวเตือนใจ  ภักดีล้น

ครูที่ปรึกษาชมรม

วิชาชีพการบัญชี

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

นางสาวพิมพรรณ ปัญจขันธ์

ครูที่ปรึกษาชมรม

วิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว


Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!! 

นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์

ครูที่ปรึกษาชมรม

วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!! 

นายปัญญา  รุ่งแจ้ง

ประธานครูที่ปรึกษาชมรมดนตรี


Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!! 

                                       

นายอภิชาต หาญสุโพธิ์

ประธานครูที่ปรึกษา

ชมรมลูกเสือ-เนตรนารี