บุคลากรในหน่วยงาน


นายวัชรินทร์  ศิริพานิช
ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายกฤชพนธ์  ท่าม่วง
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางวิไลวรรณ์  เกตุบรรลุ
หัวหน้างานพัสดุ



นายสมยศ  พืชพูล
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวผ่องเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่พัสดุ




นายสมชาย  สุขโอ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวอำไพพรรณ  อ่อนมั่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายสมชาย  คล้ายยิ่ง
พนักงานขับรถ


นายวีนัส  หมื่นจันทร์
พนักงานขับรถ