ภาระงานหน้าที่

   งานพัสดุกลาง

                   1.   นางพรรณเพ็ญ  ชังเภา             ตำแหน่ง  ข้าราชการพลเรือน          ทำหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ

                   2.   นางสาวกาญจนา   ทรงคาศรี     ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว               ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

                   3.   นางสาวชัญญานุช  สุดพุ่ม         ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว               ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

                   4.   นางสาววนิสรา   นาวินทรานนท์  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว               ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

                   5.   นางสาวกรวรรณ   เจริญผล        ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว              ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

                   6.   นายสมชาย  คล้ายยิ่ง                 ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ                ทำหน้าที่หัวหน้าพนักงานขับรถ

                   7.   นายวีนัส   หมื่นจันทร์                  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว             ทำหน้าที่พนักงานขับรถ

                   8.  นายมนต์เสน่ห์   พลเหี้ยมหาญ     ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว             ทำหน้าที่พนักงานขับรถ

                   9.  นายสมชัย   เฉลิมชัยพิพัฒน์        ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว             ทำหน้าที่พนักงานขับรถ

 

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

                   1.   จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุ  และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ

                   2.  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา

                   3.  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

                   4.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

                   5.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

                   6.   ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

                   7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

                   8.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   9.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                  10.   ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                  11.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย