อ.ถนัด เฟืองมะลิ


ชื่อ  
อาจารย์ถนัด  เฟืองมะลิ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ                   
หน้าที่ในแผนก  เจ้าหน้าที่พัสดุ
                       งานสวัสดิการภายในสาขาวิชาเครื่องกล
                       งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ           
รายวิชาที่ทำการสอน  เครื่องยนต์ดีเซล
                                งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด
                                เครื่องยนต์เบื้องต้น    
ที่ปรึกษา  ชย.5/7                   
เบอร์ติดต่อ  
0800178630                  
อีเมล  holigancar@hotmail.com