มาตรฐานวิชาชีพ

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. จะต้องผ่านการสอบ ดังนี้

  1. มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)หรือ สคช.