นายไมตรี ชินศิริวัฒนา

 

ชื่อ : นายไมตรี ชินศิริวัฒนา
การศึกษา : อสบ.เทคโนโลยีการวัดคุม KMITL
             : คอม.ไฟฟ้า KMUTNB
รับผิดชอบการสอน : เทคโนโลยีดิจิตอล , เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ , เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์เขียนแบบไฟฟ้า , เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์
หน้าที่ในแผนก      : งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ติดต่อ                 : chinsiri2010@hotmail.com
โฮมเพจ              : maitree.tatc.ac.th
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ