ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์        แสงวนิช พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2513
2. นายสงวน            แก้วมรกต   พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2513
3. นายสกุล              เวชชกร   พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2519
4. นายจรุง               ผาสุวรรณ  พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522
5. นายจรูญ              ชูลาภ  พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2528
6. นายสงวน            บุญปิยทัศน์ พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2530
7. นายเชิดเชลง         ชิตชวนกิจ  พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2531
8. นายวิชัย              ป้อมประเสริฐ   พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2535
9. นายสุชิน             วังบรรพต  พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2538
10. นายทรงสวัสดิ์       ทิพย์คงคา   พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
11. นายสมศักดิ์          สุหร่ายคิมหันต์  พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ  2541
12. นายพิษณุ             จงไพบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2545
13. นายวัชระ              อนุศาสนกุล พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551
14. นายสมชาย           ธำรงสุข พ.ศ. 2551  ถึง พ.ศ. 2553
15. นายวัชรินทร์          ศิริพานิช พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2559
16. นายศักดิ์ชัย          ธีระประทีป พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560
17. นายวิชัย               หาญพลาชัย พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
18. นางอรทัย             โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน
     

 


นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

                                                                      คุณวุฒิการศึกษา                

                                                                           - ปริญญาโท กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา

                                                                           - ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี จากมหาวิทยาลัยบูรพา

                                                                           - ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                                                           - อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

                                                                           - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                                                     ประวัติการทำงาน

                                                                           - 9 มกราคม 2551 ครูผู้ช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

                                                                           - 9 มกราคม 2553 ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

                                                                           - 7 มิถุนายน 2555 ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

                                                                           - 6 สิงหาคม 2555 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

                                                                           - 27 กันยายน 2557 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

                                                                           - 3 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

                                                                           - 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

                                                                           - 19 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


                                                                   คุณวุฒิการศึกษา     

                                                                       - ปริญญาโท ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                       - ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยครูพระนคร
                                                                       - ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                                                                       
                                                                  ประวัติการทำงาน 

                                                                       - 6 กรกฎาคม 2535 ครู 2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ทดลองปฏิบัติราชการ)
                                                                       - 2536 - 2546 อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2546 - 2547 อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2547 - 2548 ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2549 - 2555 ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2556 - 2557 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
                                                                       - 2557 - 2559 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
                                                                       - 13 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ