ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.

นายประพัฒน์        แสงวนิช   พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2513
2. นายสงวน            แก้วมรกต   พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2513
3. นายสกุล              เวชชกร   พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2519
4. นายจรุง               ผาสุวรรณ  พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522
5. นายจรูญ              ชูลาภ  พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2528
6. นายสงวน            บุญปิยทัศน์ พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2530
7. นายเชิดเชลง         ชิตชวนกิจ  พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2531
8. นายวิชัย              ป้อมประเสริฐ   พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2535
9. นายสุชิน             วังบรรพต  พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2538
10. นายทรงสวัสดิ์       ทิพย์คงคา   พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
11. นายสมศักดิ์          สุหร่ายคิมหันต์  พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ  2541
12. นายพิษณุ             จงไพบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2545
13. นายวัชระ              อนุศาสนกุล พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551
14. นายสมชาย           ธำรงสุข พ.ศ. 2551  ถึง พ.ศ. 2553
15. นายวัชรินทร์        ศิริพานิช พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2559
16. นายศักดิ์ชัย          ธีระประทีป พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560
17. นายวิชัย               หาญพลาชัย ปัจจุบัน

 

 

นายวิชัย   หาญพลาชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

                                      คุณวุฒิการศึกษา      - ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
                                                                       - ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                      ประสบการณ์ทำงาน  - 2523 ครู ระดับ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
                                                                       - 2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
                                                                       - 2543 - 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
                                                                       - 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
                                                                       - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
                                                                       - 2547 - 2553 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
                                                                       - 2549 - 2552 รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
                                                                       - 2552 - 2553 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
                                                                       - 2553 - 2555 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
                                                                       - 2556 - 2559 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2559 - 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
                                                                       - 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 


นายสุนทร   เรืองวัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                                      คุณวุฒิการศึกษา      - ปริญญาโท ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
                                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                       - ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยครูพระนคร
                                                                       - ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                                                                       
                                      ประสบการณ์ทำงาน  - 6 กรกฎาคม 2535 ครู 2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ทดลองปฏิบัติราชการ)
                                                                       - 2536 - 2546 อาจารย์ 1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2546 - 2547 อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2547 - 2548 ครู วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2549 - 2555 ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                       - 2556 - 2557 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
                                                                       - 2557 - 2559 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
                                                                       - 13 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


นายพรชัย   ปิ่นสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

                                       คุณวุฒิการศึกษา      - ปริญญาโท สาขาบริหารหารศึกษา มหาวิทยาลัยหกรุงเทพธนบุรี
                                                                       - ปริญญาโท สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                                                                       - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
                                                                       
                                    ประสบการณ์ทำงาน    - 22 พฤษภาคม 2544 ครูพิเศษรายชั่วโมง วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
                                                                       - 1 ตุลาคม 2547 ครูพิเศษรายเดือน วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
                                                                       - 1 ตุลาคม 2549 พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
                                                                       - 9 มกราคม 2551 ครูผู้ช่วย วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
                                                                       - 9 มกราคม 2553 ครู วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
                                                                       - 20 ตุลาคม 2553 ครู วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
                                                                       - 9 ธันวาคม 2555 ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
                                                                       - 15 มีนาคม 2557 รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
                                                                       - 13 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


 


นายณรงค์   สุขเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


                                     คุณวุฒิการศึกษา        - ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
                                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
                                                                        - ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
                                                                          สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์

                                     ประสบการณ์ทำงาน    - 2527 - 2533 ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
                                                                        - 2533 - 2554 ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                        - 2554 - 2555 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
                                                                        - 2555 - 2556 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
                                                                        - 2556 - 2560 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
                                                                        - 2560 - 2561 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
                                                                        - 2561 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 


นายศิรเมศร์   พัชราอริยธรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                                     คุณวุฒิการศึกษา           - ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                                                           - ปทส. ครูเทคนิดไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

                                     ประสบการณ์ทำงาน      - 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
                                                                          - 2555 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบางประกง
                                                                          - 2556 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
                                                                          - 2559 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
                                                                          - 2561 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ