แผนที่เดินทาง

แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารเขียนแบบ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ