ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประวัติ

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

 

ประวัติห้องสมุด

 

                ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2514  ซึ่งในขณะนั้นอยู่มาฐานะของโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  โดยมีพื้นที่ประมาณ 1 ห้องเรียน  ตั้งอยู่ในอาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ห้องสมุดรวบรวมหนังสือตำราเรียน  ทั้งภาษาไทย  และตำราต่างประเทศ  ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็พอใช้อ่าน  ศึกษา ค้นคว้า ในขณะนั้น  โดยอยู่ในความดูแล ควบคุม ของอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย การให้บริการนักเรียนเป็นบุคลากรในการปฏิบัติงาน  โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันช่วยบริการแต่ยังไม่มีการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือ  มีการลงทะเบียน และจัดแบ่งตามเนื้อหาวิชาเป็นกลุ่มหนังสือแต่ละประเภท

                ในปีการศึกษา 2522  กรมอาชีวะศึกษาได้บรรจุข้าราชการในตำแหน่ง บรรณารักษ์ศาสตร์เข้ามาและรับหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ได้ทำการจัดระบบหนังสือโดยใช้ระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Calssification)

ปี พ.ศ. 2524               ได้ทำการขยายพื้นที่ห้องสมุดประมาณ 3 ห้องเดือน

ปี พ.ศ. 2529               จัดทำห้องสมุด วีดีโอ

ปี พ.ศ. 2543               ห้องสมุดตั้งอยู่ ณ มุมด้านขวาของอาคาร 1 ลักษณะคล้ายอาคารเอกเทศมีพื้นที่

ประมาณ 6 ห้องเรียน สามารถในบริการแก่นักศึกษา จำนวน 200 คน

ปี พ.ศ. 2544               ได้จัดทำอินเตอร์เน็ตให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งสามารถให้บริการ 

                             คอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด พื้นที่บริการ 1 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2549               เปิดบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อาคารวิทยบริการ จำนวน เครื่อง 80 เครื่อง  พื้นที่ห้อง

 

 

 

 

 

 


TATC KM2011 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.026837 sec.