ประวัติแผนกวิชา          เดิมที่เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ของหลักสูตรปวส. พ.ศ. 2527 ซิ่งอยู่ในช่วงระหว่างแผนพัฒนาแผนธุรกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (2525-2529) ตามนโยบายการพัฒนาด้านกำลังคน กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
ได้ทำการยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิควิศวกรรม (ปวท.) พ.ศ. 2529 สาขาเทคนิค
วิศวกรรมการวัดและได้เปิดทำการสอนในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบครั้งแรก ในปีการศึกษา 2529 (instrument รุ่น 1)
โดยรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปิดทำการสอนเพียง 1 รุ่น ใน พ.ศ. 2530 ได้ขอยกร่างหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ได้เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน