วิสัยทัศน์


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
   'เรียนดี มีวินัย ใฝ่สร้างสรรค์ ขยันทำงาน ผสานคุณธรรม' 

วิสัยทัศน์
   'เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพเพื่อการทำงาน' 

พันธกิจ (Mission)
 1. การบริหารจัดการเชิงรุก โดยผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
 2. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
 3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand Driven)
 4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 5. วิจัย พัฒนา และการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Research/learning organization)
 6. บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานทุกภาคส่วน
 7. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ