ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (โควตารอบ 1) ปีการศึกษา 2567

 

                                         

หมายเหตุ
          1. ผู้ที่มีรายชื่อตวามประกาศนี้ให้ดำเนินการเข้ารายงานตัวด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566
หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาและรายละเอียดตามที่ประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
          2. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก ติดต่องานวัดผลและประเมินผล โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1227
ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 

   ประกาศ แจ้งขยายเวลาการรายงานตัวออนไลน์จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566   

**เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารจากระบบเก็บไว้ เพราะจะรายงานตัวได้เพียงครั้งเดียว**

   หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบตัว ติดต่องานทะเบียน โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010   
   ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   

  

 
                                        
 

                              

                                ตารางกำหนดรอบเวลามอบตัว   

 
 
หมายเหตุ
          1. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบตัว ติดต่องานทะเบียน โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010
ในวันและเวลาทำการ (08.00 น. - 16.00 น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
          2. กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ www.tatc.ac.th (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ) 
 
 
**สำคัญ หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กม.160 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 038-238398,038-238527 โทรสาร 038-237268 E-mail : saraban@tatc.ac.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Thai-Austrian Technical College