อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์


อัตลักษณ์

    'ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม'

เอกลักษณ์
    'มุ่งผลิตกำลังคน ที่มีสมรรถนะ และคุณภาพสู่สากล'