กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

 

 

(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2)

 

  • ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน) 
         
 

 

  •   วันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566  
             1. ให้นักศึกษาเข้าพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม (ค่าลงทะเบียน)
    2. นำใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมในระบบ Pay-In Slip ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
      หรือชำระผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น

 

  •   วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566  

              1. ให้นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาและดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเองตามกำหนดการลงทะเบียน

  • ระดับ ปวช.2   วันที่  9  พฤษภาคม 2566
  • ระดับ ปวช.3   วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
  • ระดับ ปวส.2   วันที่ 11  พฤษภาคม 2566

              2. ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา (เสื้อขาว) ทรงผมตามระเบียบของวิทยาลัยฯ