ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควตา รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

 

หมายเหตุ 
 1. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ให้ดำเนินงานเข้ารายงานตัวด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาและรายละเอียดตามที่ประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
 2. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือก ติดต่องานวัดผลและประเมินผล โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1227 ในวันทำการ (08.00 น. – 16.00 น.) เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจำปีการศึกษา 2566
(โควตา รอบ 1)
 
ขั้นตอนที่ 1
 • ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผลการคัดเลือกเข้ารายงานตัวออนไลน์ http://www.tatc.ac.th/register/ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
 
ขั้นตอนที่ 2
 • เมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวจากระบบ ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจแล้วเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินค่าเทอมให้เรียบร้อย
 
ขั้นตอนที่ 3
 • รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัวทุกรายการ (เรียงเอกสารตามลำดับให้ถูกต้อง) นำส่งด้วยตนเองในวันมอบตัว ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
  ✅ ระดับ ปวช. วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
  ✅ ระดับ ปวส. วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
 
ขั้นตอนที่ 4
 • ตรวจสอบกำหนดรอบเวลาการมอบตัวของแต่ละคน และกรุณามาให้ตรงรอบของตนเอง
  ✅ ระดับ ปวช. 
  ✅ ระดับ ปวส. 
 
ขั้นตอนที่ 5
 • การแต่งกาย ให้นักเรียนนักศึกษาแต่งกายตามฟอร์มชุดนักเรียนนักศึกษา,รองเท้า,ถุงเท้า,ทรงผม หนวด เครา ฯลฯ  ตามระเบียบของสถานศึกษาเดิมให้ถูกต้องเรียบร้อย มิฉะนั้นทางวิทยาลัยฯ ไม่รับมอบตัว
 
หมายเหตุ 
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบตัว ติดต่องานทะเบียน โทร. 038-238398 หรือ 038-238527 ต่อ 1010 ในวันทำการ (08.00 น. – 16.00 น.) เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ www.tatc.ac.th (หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)

 

**สำคัญ** หากไม่ดำเนินการตามประกาศของวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ**