ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2565

 

ประกาศกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565
(สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.)

 

 
26 กันยายน - 3 ตุลาคม 65     พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม (ค่าลงทะเบียน)
 
 
          ลิงค์ https://std2018.vec.go.th/
 
26 กันยายน - 3 ตุลาคม 65     ชำระเงินค่าธรรมเนียม (ค่าลงทะเบียน) ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร
 
 
4 ตุลาคม 65   - นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น พบครูที่ปรึกษาและดำเนินการลงทะเบียน
 
                         - รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนดูได้จากประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2565         
 
                         - นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา,ทรงผมตามระเบียบของวิทยาลัยฯ (เสื้อขาว)