ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2565

 

ประกาศกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565
(สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.2  ปวช.3 และ ปวส.2)
 
 
28 เม.ย.- 8 พ.ค. 65     พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม (ค่าเทอม)
 
 
          ลิงค์ https://std2018.vec.go.th/
 
28 เม.ย.- 8 พ.ค. 65     ชำระเงินค่าธรรมเนียม(ค่าเทอม) ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร
 
 
9 – 11 พ.ค. 65     - นักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาและดำเนินการลงทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเดินทางมาตามตารางกำหนดการลงทะเบียน
 
 
 - รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนดูได้จากประกาศกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2565         
 
- นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา,ทรงผมตามระเบียบของ   วิทยาลัยฯ (เสื้อขาว)