บุคลากรในหน่วยงาน

นายนรเศรษฐ์  ศิริไปล์ 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวสุรีย์พร  บุญน้ำชู

ผู้ช่วยหัวหน้างงานวิทยบริการและห้องสมุด

นายวีระพล  ดำเนินพาณิชย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นางสาวศศิวิมล  มนัทยา  

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

นายประพันธ์  จันงาม

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด