ครูนิเทศก์ในแต่ละสาขาวิชา

 

 

     นายวรพล  พลชาสารนิจ
     ครูนิเทศแผนกวิชาช่างยนต์ (ระดับ ปวช.)
     โทร. 089 747 7895

 

 

 

 


 

 

 

     นายสมหมาย  สมแก้ว
     ครูนิเทศแผนกวิชาช่างยนต์ (ระดับ ปวส.)
     โทร. 086 844 8220

 

 

 

 


 

 

 

     นางสาวกิตติยากรณ์  รถทอง
     ครูนิเทศแผนกวิชาช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะ/การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
     โทร. 080 222 3995

 

 

 

 


 

 

 

     นางสาววิภารัตน์  ชาวสวน
     ครูนิเทศแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
     โทร. 086 568 8119

 

 

 

 


 

 

     นายบุญทวี  ละอองศรี
     ครูนิเทศแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
     โทร. 089 609 4402