บุคลากรในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสมหมาย สมแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายเทอดศักดิ์  เงินมูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี​​​​

 

นางพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายวรพล พลชาสารนิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นางสาวปิติพร  บุญทัน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี