บุคลากรในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสมหมาย สมแก้ว
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร. 086 844 8220

 

นายเทอดศักดิ์  เงินมูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี​​​​

 

นางพิมพ์ลดา  เรืองสุทธิ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นายวรพล พลชาสารนิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นางสาวปิติพร  บุญทัน
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

นางสาวสุดารัตน์ ขำวัฒนพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร. 0804424591