เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฺ

(Instrument Electric and Electronic Measuring)

Electronics Department of Thai-Austrian Technical College
ภาคทฤษฏี
 

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

 
 
ภาคฝึกปฏิบัติ

 

 

 

 

 
 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
   
 

+ลิงค์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ+

   
 เนื้อหา :


วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปใช้ในการ ศึกษาวิชาต่างๆ ในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการทำงานในสาขาไฟฟ้าอิเล็ก ทรอนิกส์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดในการวัดค่าต่างๆ เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การ ทำงานของอุปกรณ์และ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ผู้เรียนจึงต้องมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัด ได้อย่างชำนาญจึงจทำให้การเรียนและ การทำงานมีประสิทธิภาพและ ประสบผลสำเร็จโดย นสน.จะได้ศึกษาทฤษฎีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆและฝึกปฏิบัติจน มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ :
เมื่อนักเรียนเรียนจบวิชานี้แล้วสามารถ
1.สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
2.สามารถใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี
3.สามารถนำความรู้เกี่ยวกับใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิด ประโยชน์ในทางปฏิบัติที่หน่วยของตนได้ Watch TV Online (Live)
       
          
   
                      (สนับสนุนโดย คณะ ครู-อาจารย์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)
Electronics Department of Thai-Austrian Technical College