ชื่อ นายวรวุฒิ ช่วยนา
ช้ัน ปวส.1 ห้อง 4/9 เลขที่ 20
แผนก ช่างไฟฟ้ากำลัง
รุ่นที่ 30

รหัสนักศึกษา 5531040135
โทรศัพท์. 0821516275
ซิมบริการ. 1-2-call 
สถานที่.  หอพัก (เกษรมนตรี)