นายชุตินันท์ อินทประสาท ชฟ.4/1 เลขที่ 3
รหัสนักศึกษา 5331040003
เบอร์โทรศัพท์ 088-2042499 Dtac
Email potoxpotion@hotmail.com
เล่นอินเตอร์เน็ตที่ร้านคับ